loading...

wtorek 17 lipca 2018

Księga Izajasza 7,1-9.

Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Aramu, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć.
I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida: «Aram stanął obozem w Efraimie!» Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie.
Pan zaś rzekł do Izajasza: «Wyjdź naprzeciw Achaza, ty i twój syn, Szear-Jaszub, na koniec kanału Górnej Sadzawki, na drogę Pola Folusznika,
i powiedz do niego: Uważaj, bądź spokojny, nie bój się. Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Resina, Aramejczyków i syna Remaliasza:
dlatego że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc:
Wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela.
Tak mówi Pan Bóg: Nic z tego — tak się nie stanie!
Bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku Resin; i stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza;
ale jeszcze sześćdziesiąt pięć lat, a Efraim zdruzgotany przestanie być narodem.  Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się».

Księga Psalmów 48(47),2-3a.3b-4.5-6.7-8.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
w mieście Boga naszego.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie,  
radością jest całej ziemi.
radością jest całej ziemi.
radością jest całej ziemi.
Góra Syjon, kres północy,
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w zamkach swoich
okazał się obroną.
Oto połączyli się królowie
i wspólnie natarli.
Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli,
zmieszali się i uciekli.
Chwyciło ich drżenie
jak ból rodzącą kobietę,
jak wiatr ze wschodu,
który okręty z Tarszisz druzgocze.


Ewangelia wg św. Mateusza 11,20-24.

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły.
«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły.
Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego.
Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie».

Komentarz Św. Jakub z Sarug

Powrócę do domu Pana jak syn marnotrawny (Łk 15,18), i zostanę przyjęty. Jak on uczynił, tak i ja zrobię: czyż nie wysłucha mnie?... Bo jestem martwy przez grzech, jakby przez chorobę; podnieś mnie z mojej ruiny, niech wysławiam Twoje imię! Błagam Cię, Panie nieba i ziemi, przyjdź mi z pomocą i pokaż mi Twoją drogę, niech idę do Ciebie. Doprowadź mnie do siebie, Synu Najlepszego, a pójdę w Twoją stronę i tam się nasycę, w radości. Pszenicę życia zmiel dla mnie w godzinie, kiedy jestem wyczerpany.

Ruszyłem na poszukiwanie Ciebie, a Zły mnie śledził jak złodzieja (por. Łk 10,30). Związał mnie i przykuł do przyjemności złego świata; uwięził mnie w jego przyjemnościach i zamknął mi drzwi przed nosem; nikt mnie nie uwalnia, bym ruszył na poszukiwanie Ciebie, o dobry Panie!... Pragnę, Panie, należeć do Ciebie i chodzić z Tobą. Oto rozmyślam nad Twoimi przykazaniami dniem i nocą (Ps 1,2). Daj mi to, o co proszę, i przyjmij moją modlitwę, o miłosierny! Nie zawiedź, Panie, nadziei Twego sługi, bo on Cię oczekuje.Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

Zapraszamy!!!

al. Żeromskiego 32, 84-120
WŁADYSŁAWOWO

tel./fax: (058) 674 02 74, e-mail: wladyslawowo@tchr.org

 

Msze święte
Dni powszednie

6:30, 7:00, 18:00

Niedziela i święta

6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 18:00

Spowiedź

 W czasie każdej Mszy Świętej

Inicjatywy